10
mrt

Nieuwsbrief 10 maart 2015

 
 

 

CD&V-fractie Vlaams Parlement

 

10 maart 2015

 

 

Beste lezer,

 

De voorbije maanden waren politiek drukke maanden. In het Vlaams Parlement bepaalden Uplace, de huurindex en supportersparticipatie de agenda. De laatste wintermaanden konden zo het publieke debat toch nog wat verhitten. De lente die op ons afkomt, belooft eveneens een drukke periode te worden door de moeilijke begrotingscontrole.

 

In Puurs stelden we een hele reeks aan investeringen voor (bv. in Kalfort) of konden we het resultaat openen (Pfizer). Een aantal wegenwerken betekenen overlast op korte termijn, maar moeten van onze dorpskernen weer aantrekkelijke en veilige plaatsen maken. Zo kan Puurs een aangename gemeente zijn en blijven om in te wonen en werken.

 

Veel leesplezier!

 

 

INHOUD

·  Uplace: GRUP en de start van het openbare onderzoek

·  Huurindex: een symbool of toch niet?

·  Voetbal teruggeven aan supporters

·  Begrotingscontrole wordt een moeilijke oefening: juist evenwicht tussen rekeningen op orde en ruimte voor investeringen

·  Duaal leren en werken

·  Pfizer investeert in Puurs

·  Herinrichting Kalfort: fase II

·  Lus rijden in Ruisbroek

·  Klimzaal Klimax breidt uit

Uplace: GRUP en de start van het openbare onderzoek

De Vlaamse Regering stelde op 13 februari het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel vast. Daarmee nam ze een noodzakelijke stap in het juridisch proces voor de herontwikkeling van het oude gebied van Renault Vilvoorde. De bouw van een nieuw ziekenhuis en de verwezenlijking van tal van andere deelprojecten komen daarmee een stap dichterbij. Uplace is één van die deelprojecten. Maar wat de Vlaamse Regering op 13 februari niet beslist heeft, en wat sommigen toch beweren, is dat UPlace nu al zou kunnen beginnen bouwen.

 

De vorige Vlaamse Regering besliste om van onze handelskernen in onze mooie Vlaamse binnensteden, groot en klein, te versterken. De oefening die de huidige regering doet ten aanzien van UPlace, moet in evenwicht zijn met dat winkelkernversterkend beleid. Dat kernversterkend beleid vergt een volgehouden inspanning op lange termijn. Het principe van rechtszekerheid kan voor de CD&V- fractie niet enkel gelden voor ontwikkelaars.

 

De Vlaamse regering maakt nu via een openbaar onderzoek een maatschappelijk debat mogelijk om voor eens en altijd af te wegen of dit project standhoudt in een context van nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen: is er voldoende draagvlak voor de geplande ontwikkeling van nieuwe retail, kantoren en andere functies? Is er wat teveel van het ene of te weinig van het andere? Is de ruimtelijk inplanting adequaat en de ontsluiting verzeker? Daar gaat het openbaar onderzoek over en samen kijken we uit naar de resultaten.

Huurindex: een symbool of toch niet?

Voor CD&V is de indexsprong voor de huurprijzen een kwestie van rechtvaardigheid. Wanneer inkomsten uit loon een indexsprong ondergaan, is het logisch dat dit ook geldt voor inkomsten uit huur. "We wachten natuurlijk het ingewonnen advies af, maar loon- en huurinkomsten worden al decennialang op dezelfde manier behandeld; ook bij de indexsprongen in de jaren '80. Huurprijzen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex," zegt Koen.

 

Om de private huurmarkt te stimuleren ziet de CD&V meer brood in de OESO-aanbeveling: gebruik de kansen uit de 6de staatshervorming om het Vlaams woonbeleid waar te maken. Zo ontwikkel je instrumenten om de private verhuurder te versterken. "Laat ons die kansen grijpen in plaats van huurders en verhuurders tegen elkaar uit te spelen."

 

Deze discussie gaat over veel meer dan enkel eurocentjes, als je tenminste oog hebt voor de lange termijn. Een eenvoudige technische berekening maakt al snel duidelijk dat het over een serieuze slok op de borrel gaat en over de betaalkracht van huurders. En dat is de kern van de zaak: wil een verhuurder wel verhuren, als het niet zeker is dat zijn huurder betalen kan? Daarom geldt: de huurder versterken is de huurmarkt versterken.

Voetbal teruggeven aan supporters

Voetbal komt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Zakelijke en financiële belangen overschaduwen goed bestuur en verdringen het sportieve feest en de fair play naar de achtergrond. Koen ziet een oplossing in participatie van supporters in het bestuur van de voetbalclubs, zoals dat reeds in Duitsland gebeurt. Zij zijn immers stakeholders met belangen op (zeer) lange termijn: het voorbestaan van de club.

 

Al in 2013 vroeg CD&V de Vlaamse regering om te onderzoeken wat in deze optiek wettelijk mogelijk is. In de Sportcommissie van 29 januari 2015 (lees hier het verslag) ondervroeg Koen de minister van Sport naar de resultaten van deze studie. De minister kon alvast melden dat de studie afgerond was en voorgesteld kon worden.

 

Op 12 februari werd de studie Supportersparticipatie dan ten gronde besproken. Op basis van die studie wil de Vlaamse minister van sport supporters nauwer betrekken bij het beleid van de voetbalclubs. Op dit vlak is Koen het met de minister eens. Maar waar de minister aangeeft niet veel meer te kunnen doen dan het aanreiken van een aantal modellen, ziet Koen kansen om de overheid een actievere rol te laten spelen om dit participatiemodel ingang te laten vinden. Meer info vind je hier.

Begrotingscontrole wordt een moeilijke oefening: juist evenwicht tussen rekeningen op orde en ruimte voor investeringen

De regering-Bourgeois heeft tegenvallend nieuws gekregen van het Planbureau. De groei en de inflatie worden neerwaarts bijgesteld. Koen raamt het tekort op 700 miljoen euro, exclusief de veiligheidsbuffer.

 

'Ik hoop dat de regering bij de begrotingscontrole het juiste evenwicht vindt tussen de rekening op orde krijgen en ruimte laten voor investeringen', zegt Koen.

 

Lees meer.

 

 

Duaal leren en werken

Op 10 juli 2008 stemde het Vlaams Parlement het 'decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap'. Het stelsel biedt een alternatief voor het voltijds secundair onderwijs om te kunnen beantwoorden aan de deeltijdse leerplicht. Het decreet voorzag dat het stelsel uiterlijk in 2013 zou worden geëvalueerd, dat de Vlaamse Regering de nadere modaliteiten van de evaluatie zou bepalen en dat de resultaten van de evaluatie zouden worden meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

 

Minister van werk kondigde in de vorige legislatuur steevast aan dat hij werk zou maken van een actualisatie in samenwerking met de toenmalige minister van onderwijs. Uiteindelijk lieten beide ministers echter verstaan te wachten op enerzijds de 6e staatshervorming, en anderzijds de decretaal voorziene evaluatie.

 

Op 23 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering haar conceptnota 'Duaal Leren - Een volwaardige kwalificerende leerweg' goed. Deze vormt in het bijzonder de eerste stap naar een nieuw en goed uitgewerkt systeem van leren en werken voor (bijna) arbeids(markt)rijpe jongeren.

 

We kunnen alleen maar toejuichen dat de eerste stappen zijn gezet, maar het moet duidelijk zijn dat nog vele verdere stappen nodig zijn om tot een definitieve, goed onderbouwde tekst te komen, waarin alle aspecten van het concept duaal leren geen geheimen meer kennen. Daarom wordt de conceptnota nu in het Vlaams Parlement besproken.

 

Lees de conceptnota

 

 

Pfizer investeert in Puurs

De Amerikaanse farmagigant Pfizer heeft dinsdag 10 februari een nieuwe productiehal voor vaccins geopend in Puurs. Dat kadert in een ruimere investering in Puurs, die in 2012 werd aangekondigd. Pfizer investeerde in totaal 140 miljoen euro, waarvan uiteindelijk 75 miljoen naar de nieuwe fabriek ging. In de nieuwe fabriek worden verschillende bestanddelen tegen pneumokokken van Pfizer samengebracht tot één volledig serum, met de toevoeging van aluminiumfosfaat om een immuunrespons te activeren. Daarbij kreeg het bedrijf van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) ook innovatiesteun. De vaccins zijn onder andere bedoeld voor publiek-private allianties zoals Gavi, dat ze in derdewereldlanden verdeelt.

 

In totaal investeerde het bedrijf de jongste vijf jaar 411 miljoen euro in Puurs, wat ook gepaard gaat met een aanzienlijke stijging van de tewerkstelling. Momenteel werken er 1.500 mensen, wat tegen eind 2016 oploopt tot meer dan 1.600 medewerkers. In vijf jaar komen er 400 arbeidsplaatsen bij.

 

Lees meer

 

 

Herinrichting Kalfort: fase II

Nu de eerste fase van de herinrichting van Kalfort richting N16 bijna rond is, wordt ook fase 2 aan de bevolking voorgesteld: de herinrichting van het hele dorp. De geplande werkzaamheden zullen anderhalf jaar duren.

 

'Ik zie drie grote luiken in deze tweede fase', zegt Koen. 'We gaan het hele rioleringsstelsel aanpakken. In de Meersmansdreef komt er, op kosten van Aquafin, ook een nieuwe collector. Tegelijk leggen we de bovenbouw opnieuw aan. Die moet veiliger en gezelliger worden. Zo gaan we er voor zorgen dat er in de Schipstraat, richting Lichterstraat, ook een fietspad aan de overzijde komt. Ten derde gaan we de hele omgeving van de kleuterschool en lagere school Twinkelveld in Kalfort zelf aanpakken, zodat de oversteek daar een stuk veiliger wordt. Zo komt er onder meer een ruimekiss and ride-zone. We hebben hierover meermaals overleg gehad met de school, zodat we ook voor hen de beste oplossing kiezen. We trekken hiervoor vier miljoen euro uit. Aquafin doet er nog eens een half miljoen euro bovenop.'

 

Dat de werken een enorme impact op het verkeer zullen hebben is duidelijk. Daarom zal men in kleinere deelfases werken, zodat de winkels in Kalfort toch altijd bereikbaar zullen blijven.

 

Meer info vind je hier.

 

 

Lus rijden in Ruisbroek

Veiligheid voor fietsers, scholieren en automobilisten krijgt ook hier de volle aandacht. De werken gaan tussen de vijf en zes miljoen euro kosten, waarvan een deel gesubsidieerd. De werken starten in 2017.

 

"Een realistisch ontwerp ligt nu op tafel. De belangrijkste aandachtspunten zijn dat qua verkeerscirculatie de A. Borghijsstraat en het stuk Sint-Katharinastraat tussen Pullaarsteenweg en A. Borghijsstraat éénrichtingsverkeer worden. Je gaat dus in een lus moeten rijden daar. Bedoeling is dat we de driehoek met de Pullaarsesteenweg ook een stuk veiliger maken", vertelt Koen. "Op het gebied van veiligheid worden er fietspaden aangelegd richting A12 en in overleg met de school krijgt ook de schoolomgeving aan de Gasthuisdreef en Kloosterstraat bijzondere aandacht."

 

Meer info vind je hier.

 

 

Klimzaal Klimax breidt uit

16 jaar na de opening van Klimax 1 (indoor klimzaal) en 8 jaar na de bouw van Klimax 2 (semi-outdoor klimzaal) breidt klimzaal KLIMAX opnieuw uit. Binnenkort start de bouw van de boulderzaal, Klimax 3. De bouw van Klimax 3 wordt in april gestart. De bouw van Klimax 3 is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen Bergsportvereniging Klein -Brabant, het AGB Puurs (autonoom gemeentebedrijf Puurs), Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

 

Meer info vind je hier.

 

 

 

LINKEN

CD&V-fractie Vlaams Parlement

Gemeente Puurs

Vlaams Parlement

 

 

           

E-mail: koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be

Telefoon secretariaat: 02/552 43 34

 

 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.